eShop

Splátkový prodej

Podmínky splátkového prodeje GE Capital Multiservis

Nákup na splátky pomocí spoleènosti GE Capital Multiservis, a.s. mùžete využít pro nákupy s úvìrem:

 • 3 000,- až 32 000,- Kè - pro online uzavøení úvìrové smlouvy
 • 3 000,- až 75 000,- Kè - pro offline uzavøení úvìrové smlouvy
Všeobecné podmínky:
 • obèanství ÈR
 • vìk 18 až 70 let
 • nemusíte pøedkládat potvrzení o výši pøíjmu
 • trvalý zrdoj pøíjmù (zamìstnanecký pomìr, podnikatelský pøíjem, dùchod)
 • telefon do zamìstnání (dùchodci mohou nahradit telefonem domù)

Nákup na splátky - ONLINE

Vážení zákazníci,
naše spoleènost pro Vás ve spolupráci se spoleèností GE Capital Multiservis, a.s. pøipravila jedineènou možnost splátek na dálku. Proces schvalování splátek probíhá automaticky, a Vy se ve vìtšinì pøípadù bìhem nìkolika málo minut dozvíte, zda Vám byl úvìr schválen.

Spoleènost GE Capital Multiservis, a.s. pro Vás pøipravila 2 varianty splátkového prodeje. O tento typ úvìrù je možná zažádat online pøímo pøi odesílání objednávky v našem internetovém obchodì.

DESETINA
Jedná se o nejoblíbenìjší variantu splátkového prodeje. Pøi této variantì uhradíte pøi pøevzetí zboží pouze 1/10.

 • výše úvìru je 3000 - 32 000Kè. Výše úvìru èiní 90% celkové ceny zboží
 • pøi pøevzetí zboží uhradíte hotovì pouze 1/10 celkové ceny zboží, a pak následnì v 10ti mìsíèních splátkách 1/10 cenu zboží.
STANDARDNÍ ÚVÌR
Pøi této variantì uhradíte pøi pøevzetí zboží pouze 1/10 ceny zboží a pak následnì po dobu 4 až 50 mìsícícù budete splácet vypoètené splátky.
 • výše úvìru je 3000 - 32 000 Kè. Výše úvìru èiní 90% celkové ceny zboží
 • pøi pøevzetí zboží uhradíte hotovì pouze 1/10 celkové ceny zboží, a pak následnì po dobu 4 až 50 mìsícù budete splácet vypoètené splátky.
Spoleèné pro veškéré druhy splátek - ONLINE
 • po odeslání objednávky se Vám zobrazí stránky spoleènosti GE Capital Multiservis, a.s.
 • po odsouhlasení "všeobecných obchodních podmínek" a "souhlasem o poskytnutí Vašich osobních dat" si budete moci zvolit typ úvìru, který Vám nejvíce vyhovuje.
 • nyní se Vám zobrazí formuláø pro on-line schválení úvìru. Na této stránce prosím postupujte dle pokynù (vpravo od formuláøe se vám zobrazuje nápovìda, která Vám pomùže formuláø správnì vyplnit).
 • po vyplnìní a odeslání smlouvy o poskytnutí úvìru Vám bìhem nìkolika minut pøijde email s informací, zda Vám byl úvìr schválen, èi zda byl pøedán k dalšímu posouzení, nebo zamítnut.
 • pokud Vám byl úvìr schválen, budeme Vás nejpozdìji následující pracovní den kontaktovat, a domluvíme s Vámi podrobnosti o doruèení zboží.
 • pøi doruèení zboží Vám bude pøedložena smlouva o poskytnutí úvìru ve tøech vyhotoveních a dvì kopie daòového dokladu. Všechny doklady prosím podepište, pøi èemž Vám zùstane jedna kopie smlouvy o poskytnutí úvìru a jedna kopie daòového dokladu. Zbylé dokumenty pøedejte prosím zpìt pøepravci.
 • dopravce pøi pøedání zboží pouze pøekontroluje, zda se údaje o Vaší osobì na smlouvì shodují s Vaším obèanským prùkazem.
 • pro více informací prosím pište na info@sestavsi.cz

Nákup na splátky - OFFLINE

Tento typ úvìru NENÍ možné uzavøít online. Pokud budete chtít uzavøít úvìr pomocí jednoho z následujících úvìrù, je tøeba nás navštívit na naší prodejnì, kde s Vámi uzavøeme úvìrovou smlouvu, nebo je možné si stáhnout formuláø, který po vyplnìní odešlete na email info@sestavsi.cz. Mùžete nám jej také nafaxovat na 475209571. Žádost o úvìr za Vás vyplníme, a budeme Vás informovat, zda Vám byl úvìr schválen.
Spoleènost GE Capital Multiservis, a.s. pro Vás pøipravila 3 varianty splátkového prodeje. O tento typ úvìrù NENÍ možné zažádat online. Pokud máte zájem o jeden z následujících úvìrù, stáhnìte si tento formuláø, a vyplòte jej. Vyplnìný formuláø nám zašlete na info@sestavsi.cz, nebo na FAX 475209571. Mùžete nás také ale navštívit osobnì na naší prodejnì, kde s Vámi sepíšeme žádost o úvìr.
STANDARD
Pøi této variantì uhradíte pøi pøevzetí zboží od 1/10 ceny.

 • výše úvìru je 3000 - 75000 Kè. Výše úvìru je od 90% celkové ceny zboží - napøíklad u zboží za 100 000,- Kè je akontace 25 000,- a úvìr èiní 75000,- Kè
 • délka splácení èiní 4 - 50 mìsícù
 • pøi pøevzetí zboží uhradíte:
 • pro úvìr do 18 000,- Kè: minimálnì 10% ceny
 • pro úvìr od 18 000,- Kè do 32 000,- Kè: minimálnì 20% ceny
 • pro úvìr nad 32 0000,- Kè: minimálnì 30% ceny
Potøebné doklady:
 • obèanský prùkaz
 • druhý doklad totožnosti - cestovní pas, øidièský prùkaz, rodný list
 • potvrzení o pøíjmu, výpis z bankovního úètu, výpis z transakcí bankovní karty, doklad o zaplacení SIPO, vyúètování za telefon, plyn, elektøinu, nájem nebo platná bankovní karta
DESETINA
Jedná se o nejoblíbenìjší variantu splátkového prodeje. Pøi této variantì uhradíte pøi pøevzetí zboží jen 1/10 ceny.
 • výše úvìru je 3000 - 75 000Kè. Výše úvìru je èiní 90% celkové ceny zboží
 • délka splácení èiní 10 mìsícù
 • pøi pøevzetí zboží uhradíte 10% ceny zboží, a následnì po dobu 10ti mìsícù budete splátce 10% ceny zboží.
Potøebné doklady
 • obèanský prùkaz
 • druhý doklad totožnosti - cestovní pas, øidièský prùkaz, rodný list
 • potvrzení o pøíjmu, výpis z bankovního úètu, výpis z transakcí bankovní karty, doklad o zaplacení SIPO, vyúètování za telefon, plyn, elektøinu, nájem nebo platná bankovní karta
DESÍTKA AC
Jedná se o druhou nejoblíbenìjší variantu splátkového prodeje. Pøi této variantì uhradíte pøi pøevzetí zboží 10 – 50 % ceny.
 • výše úvìru je 3000 - 75 000Kè.
 • délka splácení èiní 20, 30, 40 nebo 50 mìsícù
 • koeficient navýšení - 1,1 (na 20 mìsícù); 1,15 (na 30 mìsícù); 1,2 (na 40 mìsícù); 1,25 (na 50 mìsícù)
Potøebné doklady
 • obèanský prùkaz
 • druhý doklad totožnosti - cestovní pas, øidièský prùkaz, rodný list
 • potvrzení o pøíjmu, výpis z bankovního úètu, výpis z transakcí bankovní karty, doklad o zaplacení SIPO, vyúètování za telefon, plyn, elektøinu, nájem nebo platná bankovní karta
Spoleèné pro veškéré druhy splátek OFFLINE
 • stáhnìte si tento formuláø, a vyplòte jej. Vyplnìný formuláø nám zašlete na info@sestavsi.cz, nebo na FAX 475209571. Mùžete nás také ale navštívit osobnì na naší prodejnì, kde s Vámi sepíšeme žádost o úvìr.
 • jakmile obdržíme Vámi vyplnìný formuláø, požádáme za Vás o úvìr. O výsledku žádosti Vás budeme informovat.
 • pokud Vám byl úvìr schválen, budeme Vás nejpozdìji následující pracovní den kontaktovat, a domluvíme s Vámi podrobnosti o doruèení zboží.
 • pøi doruèení zboží Vám bude pøedložena smlouva o poskytnutí úvìru ve tøech vyhotoveních a dvì kopie daòového dokladu. Všechny doklady prosím podepište, pøi èemž Vám zùstane jedna kopie smlouvy o poskytnutí úvìru a jedna kopie daòového dokladu. Zbylé dokumenty pøedejte prosím zpìt pøepravci.
 • dopravce pøi pøedání zboží pouze pøekontroluje, zda se údaje o Vaší osobì na smlouvì shodují s Vaším obèanským prùkazem.
 • pro více informací prosím pište na info@sestavsi.cz

AKÈNÍ NABÍDKY

NEJLEVNÌJŠÍ NOTEBOOKY S WIN

DVD VERBATIM za nejlepší ceny

Aukro.cz

Aukro.cz

Reklama

poèítadlo

TOPlist