eShop

Obchodní podmínky

Nákupní øád internetového obchodu SESTAVSI.CZ platný od 1.1.2006

Ceny

Ceny jsou aktualizovány jednou dennì. Aktuální cena je vždy zobrazena v internetovém obchodì. Všechny uvedené ceny jsou vèetnì DPH a poplatku za zpìtný odbìr elektroodpadu, pokud není uvedeno jinak.

Objednávky

Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání. Pokud cena objednaného zboží nepøesáhne 20.000,- Kè vèetnì DPH, bude k cenì objednávky pøipoètena cena dopravy . Objednávka uzavøená v internetovém obchodì je závazná a zákazník mùže od objednávky jednostrannì odstoupit pouze se zaplacením storno poplatku ve výši 20% z ceny objednávky.
Zrušení objednávky ze strany SESTAVSI.CZ mùže nastat v pøípadì, že se objednané zboží pøestalo vyrábìt, je dlouhodobì nedostupné, popø. nastala výrazná zmìna ceny objednaného zboží.
V pøípadì, že se neúmìrnì prodlouží termín dodání ze strany SESTAVSI.CZ, je možné od objednávky odstoupit bez zaplacení storno poplatku. V tomto pøípadì je zákazník povinen informovat obchodní oddìlení SESTAVSI.CZ emailem nebo telefonicky.
Informace o zboží a jeho vyobrazení na internetovém obchodì jsou pouze informativní a skuteèný vzhled a parametry se mohou lišit.

Doprava

Doprava zboží je zajišována Èeskou poštou, nebo spedièní firmou PPL. Druh dopravy si sami zvolíte pøi vyplnìní objednávky.

Èeská pošta

 • doruèení do následujícího dne od podání zásilky
 • v pøípadì nepøítomnosti zanechá pošta adresátovi oznámení o uložení zásilky
 • uloženou zásilku na poštì je možno vyzvednout do 7 dnù od doruèení oznámení
 • zboží je možno zaplatit pøedem pøevodem na úèet SESTAVSI.CZ, nebo dobírkou pøepravci
 • cena za dopravu pøi objednávce nepøesahující 20.000,-Kè s DPH je pøi platbì na dobírku 120,-Kè bez DPH (vèetnì balného), pøi platbì pøevodem 80,-Kè   bez DPH (vèetnì balného)

Spedièní firma PPL
 • doruèení do následujícího dne od podání zásilky
 • vhodná pøedevším pro podnikatelské subjekty se stálou a v denní dobì pøístupnou provozovnou
 • zboží je možno zaplatit pøedem pøevodem na úèet SESTAVSI.CZ, nebo dobírkou pøepravci
 • cena za dopravu pøi objednávce nepøesahující 20.000,-Kè s DPH je pøi platbì na dobírku 120,-Kè bez DPH (vèetnì balného), pøi platbì pøevodem 80,-Kè bez DPH (vèetnì balného)

Termín dodání

Zboží, které je momentálnì skladem, je expedováno následující pracovní den, pokud byla objednávka pøijata do 17:00 hodin. V takovém pøípadì bude zboží dopraveno do následujícího pracovního dne (max. do 3 pracovních dnù). Zboží, které není skladem, je obvykle expedováno od 1 do 10 pracovních dnù od objednání a k zákazníkovi dopraveno následující pracovní den (max. do 3 pracovních dnù) od expedice. Maximální doba pro doruèení je 21 dní. U atypického zboží nebo u zboží, které se upravuje na zakázku, jsou možné delší dodací termíny.

Platba za zboží a služby

Objednané zboží je možné platit

 • pøi pøevzetí zboží dopravci - dobírka,
 • pøedem pøevodem na úèet SESTAVSI.CZ
 • na splátky prostøednictvím spoleènosti GE Money Multiservis

Dodání zboží

Objednané zboží je dodáno na adresu zákazníka uvedenou pøi objednávání v internetovém obchodì. Zákazník je povinen bezprostøednì pøi dodání pøekontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (poèet balíkù, neporušenost vnìjšího obalu èi pásky, kterou je obal zalepen) dle pøepravního listu a odmítnout pøevzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno neprodlenì oznámit e-mailem na adresu reklamace@sestavsi.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat emailem nebo faxem prodávajícímu. Pokud je zákazníkem pøevzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, není možné uplatnit dodateèné reklamace na neúplnost nebo poškození zásilky.

Vráceníá zboží

Zboží objednané v internetovém obchodì, dodané dopravcem a zaplacené zákazníkem je možné v souladu se zákonem è. 367/2000 ze dne 14. záøí 2000 do 14 dnù od pøevzetí zboží vrátit prodejci – odstoupit od smlouvy a to za následujících podmínek:

 • Doruèit zboží na adresu prodejce na vlastní náklady spolu s pøiloženým vyjádøením zákazníka o odstoupení od smlouvy a jasnì vyznaèeným èíslem úètu na který má být provedena úhrada za vrácené zboží.
 • Zboží odesílané a doruèené zpìt na adresu prodávajícího musí být v pùvodním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (vèetnì pøíslušenství, záruèního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.
 • Zboží neposílejte na dobírku, nebude pøevzato! Doporuèujeme Vám zboží pojistit.
V pøípadì nedodržení nìkteré z uvedených podmínek má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo pomìrnì snížit èástku, za kterou bude zboží pøijato zpìt.
Vrácená èástka bude vždy snížena o cenu dopravy, pokud tato byla úètována pøi objednání a dodání zboží.
Možnost vrátit zboží – odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží:
 • upraveného na pøání kupujícího èi na zboží objednané speciálnì a výslovnì na jeho pøání a které nebylo v dobì objednávky skladem,
 • spotøebního zboží (jako napø. nosièe obrazu, zvuku a informací, spotøební materiál, datová média, refillkity a jiné zboží, u kterého se použitím snížila èást jeho hodnoty a nelze jej vrátit do pùvodního stavu pøed koupí.
 • na zboží poøízené na leasing èi splátky,
 • v pøípadì mobilních telefonù se garance vztahuje pouze na samostatnì zakoupené pøístroje.

Ochrana osobních údajù

Zákazník dává souhlas firmì Autogarant Teplice, s.r.o. s uchováním jeho osobních údajù získaných pøi objednávce nebo registraci na internetovém obchodì firmy  SESTAVSI.CZ, s.r.o. za úèelem zpracování jeho objednávek a za úèelem zasílání reklamních nabídek a akcí, vztahujících se ke zboží na internetovém obchodì.

AKÈNÍ NABÍDKY

NEJLEVNÌJŠÍ NOTEBOOKY S WIN

DVD VERBATIM za nejlepší ceny

Aukro.cz

Aukro.cz

Reklama

poèítadlo

TOPlist