eShop

Reklamační řád

Servisní a reklamaèní podmínky pro internetový obchod firmy SESTAVSI.CZ platné od 1.1.2006
Zboží zakoupené na internetovém obchodì je možné reklamovat pouze zasláním na adresu SESTAVSI.CZ, Reklamaèní oddìlení, Pražská 91, Žalany, 417 63

 1. Pøi reklamaci je nutné zaslat spolu se zbožím kopie nabývacích dokladù (dodací list, faktura), dále originální záruèní list (byl-li ke zboží pøibalen), kompletní opravné listy ke zboží z pøedchozích reklamací a uvést jasný popis závady výrobku. Pøevzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu.
 2. Náklady na dopravu do reklamaèního oddìlení firmy SESTAVSI.CZ  hradí zákazník. Náklady na pøepravu reklamovaného zboží zpìt k zákazníkovi hradí firma SESTAVSI.CZ
 3. a) Pro obèany – záruèní doba se skládá z 24 mìsícù zákonné záruky a zbylé doby, po kterou se firma SESTAVSI.CZ zavazuje odstranit závady vzniklé na zaøízení. b) Pro právnické a fyzické osoby (podnikatele) – záruèní doba je doba, po kterou se firma SESTAVSI.CZ zavazuje odstranit závady vzniklé na zaøízení.
 4. Záruèní doba je vždy uvedena v popisu zboží na internetovém obchodì pøi objednání a je uvedena na faktuøe, kterou zákazník se zbožím obdrží.
 5. Uplatòování záruèní doby je podmínìno kompletností reklamovaného zboží (ovladaèe, obaly, kabely a konektory), pøedložením dokladu o koupi – dodacího listu, faktury a dodržením všech servisních a reklamaèních podmínek.
 6. Za data na nosièích (pevné disky, CD a DVD média, diskety apod.) pøedaných do servisu SESTAVSI.CZ neruèíme, doporuèujeme všechna data pøed pøedáním zaøízení do servisu zálohovat.
 7. V pøípadì neoprávnìné reklamace je zákazníkovi úètován poplatek 500,- Kè bez DPH. Za neoprávnìnou reklamaci se považuje i udání závady, která se neprojeví, i když se na zboží projevuje závada jiná, ale i opakované zasílání reklamovaného zboží bez potøebných dokladù k vyøízení reklamace uvedených v bodì 1 servisních a reklamaèních podmínek.
 8. Za dùvod k reklamaci nelze uznat: a) Nekompatibilitu zakoupeného zboží s jiným hardwarem, pokud nebyla tato kombinace požadována pøi objednávce (je nutno ji uvést do poznámky objednávky). b) Závadu, která se projevuje pouze pøi použití software, u kterého zákazník není schopen doložit doklad o jeho legálním nabytí. c) Zboží poškozené mechanicky, elektrostatickým výbojem, nesprávným èi nevhodným zapojením, neodborným zásahem, provozováním v nevhodných podmínkách, nebo byl-li proveden zásah do výrobku. d) Pokud k vadì zaøízení došlo vlivem zanesení mechanických souèástí (napø.ventilátoru, chladièe, pohonných jednotek) prachem, nebo jinou neèistotou. Doporuèujeme proto pravidelné èištìní mechanických souèástí. e) Vadu, ke které došlo po skonèení životnosti výrobku, nebo vlivem používání výrobku nad limit stanovený výrobcem.
 9. SESTAVSI.CZ si vyhrazuje právo nahradit vadný díl dílem obdobným, stejných nebo lepších technických parametrù.
 10. Reklamace vèetnì odstranìní vady musí být vyøízena bez zbyteèného odkladu ve lhùtì stanovené zákonem, tj. do 30 dnù od pøevzetí zásilky, pokud se prodávající se spotøebitelem písemnì nedohodne na lhùtì delší.
 11. Reklamaèní øízení konèí dnem odeslání vyøízené reklamace kupujícímu.
 12. Tyto podmínky platí ve znìní uvedeném na internetových stránkách SESTAVSI.CZ (www.sestavsi.cz), v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo zmìny obchodních a reklamaèních podmínek bez pøedchozího upozornìní.

AKÈNÍ NABÍDKY

NEJLEVNÌJŠÍ NOTEBOOKY S WIN

DVD VERBATIM za nejlepší ceny

Aukro.cz

Aukro.cz

Reklama

poèítadlo

TOPlist